(1)
Freitas, B.; Contreras-Espinosa, R.; Correia, P. A Model of the Threats That Disreputable Behavior Present to Esports Sponsors. CMR 2021, 17, 27-64.