Liao, Yueh-Hsiu, National Yunlin University of Science & Technology, Taiwan