Chi, Yu-Liang, Chung Yuan Christian University, Taiwan, Taiwan