Hu, Wen-Chen, University of North Dakota, United States