Fang, Wen-Chang, National Taipei University, Taiwan