Chan, Shu-Nu, National Yunlin University of Science & Technology, Taiwan