Chang, Shin-Shin, Department of Business Administration, Chung Yuan Christian University, Taiwan