Chiu, Shihteng, Stella Maris Primary School, Taiwan