Lee, Shih-Cheng, Yuan Ze University University of Adelaide, Taiwan