Minter, Sam, University Technology of Sydney, Australia