Jiang, Jui-Chin, Chung-Yuan Christian University, Taiwan