Chang, Hui-Chen, National Taipei Univesity, Taiwan