Chang, Hui-Chen, National Taipei University, Taiwan