Gandolfi, Franco, Regent University, United States