Meyer, Denny, Swinburne University of Technology, Australia