Klettner, Alice, University of Technology Sydney, Australia